boekgegevens l'hôtel de beaune

Privacybeleid

Ontdek

Dit gedeelte getiteld "Privacybeleid" is bedoeld om u te informeren over de behandeling van persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, hetzij op onze Site, in onze hotels, of op enige andere wijze.

L'HÔTEL DE BEAUNE verbindt zich ertoe de gegevens die u ons toevertrouwt op een transparante, vertrouwelijke en veilige manier te behandelen.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens erkent L'HÔTEL DE BEAUNE het belang om de bescherming en veiligheid van uw privacy en persoonsgegevens te waarborgen, en heeft deze rubriek "Privacybeleid" opgesteld met inachtneming van de strengste criteria voor de bescherming van persoonsgegevens, evenals alle toepasselijke regelgeving, met name wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "GDPR") die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

De wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld is van toepassing op alle gebruikers van de Site en/of klanten van L'HÔTEL DE BEAUNE. Wij nodigen u uit de inhoud zorgvuldig te lezen. Indien u niet akkoord gaat met het door L'HÔTEL DE BEAUNE ingestelde proces, verzoeken wij u geen persoonlijke informatie over uzelf te communiceren en het gebruik van de Site te staken. Door dergelijke communicatie voort te zetten, erkent u dat u op de hoogte bent gebracht van de verwerking van uw persoonsgegevens en dat u deze accepteert.

Deze rubriek "Privacybeleid" kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door L'HÔTEL DE BEAUNE , met name ten gevolge van wetswijzigingen. De nieuwe paragraaf zal van toepassing zijn vanaf de datum waarop deze op de site wordt geplaatst. Door persoonlijke informatie door te geven nadat deze wijzigingen zijn aangebracht, aanvaardt u de nieuwe sectie.

In overeenstemming met de op 14 april 2016 door het Europees Parlement aangenomen RGPD en de gewijzigde wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 informeert L'HÔTEL DE BEAUNE u daarom over het volgende:

Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is het hotel L'HÔTEL DE BEAUNE.

Verzamelde informatie en gebruik van uw persoonsgegevens door L'HÔTEL DE BEAUNE

Wij verzamelen alleen informatie die adequaat, relevant en beperkt is tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor zij wordt verwerkt ("gegevensminimalisering").

Uw persoonsgegevens kunnen bij verschillende gelegenheden worden verzameld:

Bezoek onze website

Wanneer u op onze site surft, kan informatie worden geregistreerd of gelezen op uw terminal. Wij gebruiken de publieksanalysedienst Google Analytics. De via Google Analytics verzamelde informatie (inclusief IP-adres) wordt gebruikt om het volume, het type en het patroon van het verkeer op onze site te volgen om het ontwerp en de lay-out ervan te verbeteren. De verzamelde informatie stelt ons ook in staat uw klantervaring te verbeteren door u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen die relevant zijn voor uw behoeften.

Contact maken

Om contact op te nemen met onze teams verzamelen wij de volgende gegevens via het contactformulier:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Telefoonnummer ;
 • E-mailadres;

Cookies

L'HÔTEL DE BEAUNE als uitgever van de Website, kan een cookie plaatsen op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel...) wanneer u onze Website bezoekt.

L'HÔTEL DE BEAUNE gebruikt cookies om u in staat te stellen inhoud te delen op sociale netwerken, om u reclameaanbiedingen te doen die aansluiten bij uw smaak en om te zien welke pagina's van de site worden bezocht en hoe vaak.

Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Navigatiepad dat een bezoeker van onze website aflegt;
 • Duur van het bezoek aan de site of de pagina ;
 • De pagina vanwaar de bezoeker de Site verlaat;
 • Het land, de regio of de stad van waaruit toegang werd verkregen;
 • Apparaat;
 • Terugkerende of nieuwe bezoeker.

Ontvangers van persoonsgegevens

Alleen L'HÔTEL DE BEAUNE is de ontvanger van uw persoonlijke gegevens, evenals zijn bevoegde medewerkers van de verkoop- en marketingafdelingen, binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en met inachtneming van deze rubriek.

L'HÔTEL DE BEAUNE verkoopt, verhuurt of onthult uw persoonsgegevens niet aan derden, behalve aan haar groepsmaatschappijen, haar dienstverleners in de Europese Unie of aan een administratieve of gerechtelijke autoriteit die haar daartoe heeft bevolen.


Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens gaat u akkoord met de verzameling, overdracht en opslag ervan voor de in deze paragraaf vermelde doeleinden. L'HÔTEL DE BEAUNE gebruikt alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de bescherming van uw gegevens te waarborgen in overeenstemming met de regelgeving.

Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen is geen enkele gegevensoverdracht via internet volledig veilig. Bijgevolg gebeurt elke mededeling van uw gegevens op uw eigen risico en kan L'HÔTEL DE BEAUNE niet aansprakelijk worden gesteld in geval van inbraak door derden voor wie uw gegevens niet bestemd waren.


Gebruikersrechten

In toepassing van de wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de RGPD, beschikt u als betrokkene over bepaalde rechten, die u kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar: contact@lhoteldebeaune.com

Deze rechten zijn als volgt:

1. Recht op toegang tot en mededeling van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om van L'HÔTEL DE BEAUNE bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, het recht op toegang tot uw persoonsgegevens.

Op verzoek verstrekt L'HÔTEL DE BEAUNE u gratis een kopie van uw persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor het verstrekken van andere gevraagde kopieën kunnen administratieve kosten in rekening worden gebracht.

2. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan L'HÔTEL DE BEAUNE verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, en het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven.

3. Recht op correctie van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om L'HÔTEL DE BEAUNE te vragen om correctie van uw persoonsgegevens indien deze niet correct zijn.

In geval van correctie van gegevens verbindt L'HÔTEL DE BEAUNE zich ertoe elke ontvanger aan wie de gecorrigeerde gegevens zijn doorgegeven, daarvan in kennis te stellen.

4. Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens - "recht om te worden vergeten

U hebt het recht om via L'HÔTEL DE BEAUNE de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt;
 • U trekt de toestemming waarop de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor deze verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking op basis van het recht op bezwaar en er is geen legitiem belang bij de verwerking;
 • Indien uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt ;

Tenzij anders bepaald, is L'HÔTEL DE BEAUNE niet verplicht uw persoonsgegevens te wissen voor zover de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan L'HÔTEL DE BEAUNE is onderworpen of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in geval van een geschil.

In geval van verwijdering van uw persoonsgegevens zal L'HÔTEL DE BEAUNE elke ontvanger/entiteit aan wie de verwijderde gegevens zijn doorgegeven, hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.

5. Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

De uitoefening van dit recht is alleen mogelijk in een van de volgende twee situaties:

 • Wanneer de uitoefening van dit recht gebaseerd is op legitieme gronden; of
 • Wanneer de uitoefening van dit recht tot doel heeft te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectie.

Reactietijden

Elk verzoek tot mededeling, portabiliteit, rectificatie, verwijdering of verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens moet vergezeld gaan van een fotokopie van een geldig, door de aanvrager ondertekend identiteitsbewijs en het adres vermelden waarop L'HÔTEL DE BEAUNE de aanvrager kan bereiken.

L'HÔTEL DE BEAUNE verbindt zich ertoe binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan een maand na de datum van ontvangst van uw verzoek, te antwoorden op uw verzoek om toegang, rectificatie of verzet of op elk ander bijkomend verzoek om informatie.


Inbreuken op persoonsgegevens

In geval van inbreuk op uw persoonsgegevens verbindt L'HÔTEL DE BEAUNE zich ertoe de CNIL in kennis te stellen onder de door de RGPD voorgeschreven voorwaarden.

Als u van mening bent dat L'HÔTEL DE BEAUNE zijn verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of een verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL, waaraan u een elektronisch verzoek kunt richten door te klikken op de volgende link: https: //www.cnil.fr/fr/plaintes/interne