boekgegevens l'hôtel de beaune

Privacybeleid

Ontdek

Dit gedeelte getiteld "Privacybeleid" is bedoeld om u te informeren over de manier waarop alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, op onze Site, in onze hotels of op enige andere wijze, wordt behandeld.

L'HÔTEL DE BEAUNE verbindt zich ertoe de gegevens die u ons toevertrouwt op een transparante, vertrouwelijke en veilige manier te behandelen.

L'HÔTEL DE BEAUNE erkent bij de verwerking van uw persoonsgegevens het belang om de bescherming en beveiliging van uw privacy en persoonsgegevens te waarborgen, en heeft dit onderdeel "Privacybeleid" opgesteld met inachtneming van de strengste criteria voor de bescherming van persoonsgegevens, alsmede alle toepasselijke regelgeving, met name wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "GDPR") die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

L'HÔTEL DE BEAUNEDe wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld is van toepassing op alle gebruikers van de Site en/of klanten van . Wij nodigen u uit deze zorgvuldig te lezen. L'HÔTEL DE BEAUNE Indien u het niet eens bent met de door , verzoeken wij u geen persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken en het gebruik van de Site te staken. Door dergelijke communicatie voort te zetten, erkent u dat u op de hoogte bent gebracht van de verwerking van uw persoonsgegevens en deze te aanvaarden.

L'HÔTEL DE BEAUNE Dit onderdeel "Privacybeleid" kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, met name als gevolg van wetswijzigingen. Het nieuwe deel zal van toepassing zijn vanaf de datum waarop het op de Site wordt geplaatst. Door persoonlijke informatie door te geven nadat deze wijzigingen zijn aangebracht, aanvaardt u de nieuwe sectie.

L'HÔTEL DE BEAUNE Daarom, in overeenstemming met de RGPD aangenomen door het Europees Parlement op 14 april 2016 en de gewijzigde Loi Informatique et Libertés van 6 januari 1978, informeert u over het volgende:

Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking

L'HÔTEL DE BEAUNEDe verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is het hotel.

Verzamelde informatie en gebruik van uw persoonsgegevens door L'HÔTEL DE BEAUNE

Wij verzamelen alleen informatie die adequaat, relevant en beperkt is tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor zij wordt verwerkt ("gegevensminimalisering").

Uw persoonsgegevens kunnen bij verschillende gelegenheden worden verzameld:

Bezoek onze website

Wanneer u op onze site surft, kan informatie worden geregistreerd of gelezen op uw terminal. Wij gebruiken de publieksanalysedienst Google Analytics. De via Google Analytics verzamelde informatie (met name het IP-adres) stelt ons in staat het volume, het type en de configuratie van het verkeer op onze site te volgen om het ontwerp en de lay-out ervan te ontwikkelen. De verzamelde informatie stelt ons ook in staat om uw klantervaring te verbeteren door u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen die zijn afgestemd op uw behoeften.

Contacteer ons

Om contact op te nemen met onze teams verzamelen wij de volgende gegevens via het contactformulier:

 • Voornaam en achternaam ;
 • Bedrijfsnaam;
 • Telefoonnummer ;
 • E-mailadres ;

Cookies

L'HÔTEL DE BEAUNE kan als uitgever van de Website een cookie plaatsen op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiele telefoon, enz.) wanneer u onze Website bezoekt.

L'HÔTEL DE BEAUNE gebruikt cookies om u in staat te stellen inhoud te delen op sociale netwerken, om u reclame aan te bieden die op uw smaak is afgestemd en om na te gaan welke pagina's van de site worden bezocht en hoe vaak.

Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Navigatiepad genomen door een bezoeker van onze website;
 • Duur van het bezoek aan de site of pagina ;
 • De pagina vanwaar de bezoeker de Site verlaat;
 • Land, regio of stad van waaruit toegang werd verkregen ;
 • Apparaat;
 • Terugkerende of nieuwe bezoeker.

Ontvangers van persoonsgegevens

L'HÔTEL DE BEAUNE Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door en door het bevoegde verkoop- en marketingpersoneel, binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en met inachtneming van dit hoofdstuk.

L'HÔTEL DE BEAUNE verkoopt, verhuurt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van ondernemingen die tot haar groep behoren, haar dienstverleners binnen de Europese Unie of een administratieve of gerechtelijke autoriteit die haar daartoe heeft bevolen.


Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

L'HÔTEL DE BEAUNE Door uw persoonlijke gegevens mee te delen, gaat u akkoord met de verzameling, overdracht en opslag ervan voor de in deze rubriek vermelde doeleinden. gebruikt alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de bescherming van uw gegevens te verzekeren, in overeenstemming met de regelgeving.

Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen is geen enkele gegevensoverdracht via internet volledig veilig. L'HÔTEL DE BEAUNE Bijgevolg gebeurt elke overdracht van uw gegevens op uw eigen risico en kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld in geval van inbraak door derden voor wie uw gegevens niet bestemd waren.


Gebruikersrechten

Ingevolge wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de RGPD beschikt u als betrokkene over bepaalde rechten, die u kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar: contact@lhoteldebeaune.com

Deze rechten zijn als volgt:

1. Recht op toegang tot en mededeling van uw persoonsgegevens

L'HÔTEL DE BEAUNE U hebt het recht om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, zo ja, het recht op toegang tot uw persoonsgegevens.

L'HÔTEL DE BEAUNE zal u op verzoek gratis een kopie verstrekken van uw persoonsgegevens die worden verwerkt. Aan de verstrekking van andere gevraagde kopieën kunnen administratieve kosten verbonden zijn.

2. Recht op overdracht van uw persoonsgegevens

L'HÔTEL DE BEAUNEU hebt het recht uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en het recht deze gegevens door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.

3. Recht op correctie van uw persoonsgegevens

L'HÔTEL DE BEAUNE U heeft het recht te vragen om correctie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn.

L'HÔTEL DE BEAUNE In geval van correctie van gegevens verbindt hij zich ertoe elke ontvanger aan wie de gecorrigeerde gegevens zijn toegezonden, daarvan in kennis te stellen.

4. Recht om uw persoonsgegevens te wissen - "recht om vergeten te worden

L'HÔTEL DE BEAUNEU hebt het recht om per , de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt;
 • U trekt de toestemming waarop de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor deze verwerking;
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van het recht op bezwaar en er is geen legitiem belang dat de verwerking rechtvaardigt;
 • Als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt ;

L'HÔTEL DE BEAUNE L'HÔTEL DE BEAUNE Tenzij anders bepaald, is hij niet verplicht uw persoonsgegevens te wissen voor zover de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan hij is onderworpen of met het oog op de handhaving, uitoefening of verdediging van een recht in geval van een geschil.

L'HÔTEL DE BEAUNE In geval van verwijdering van uw persoonsgegevens, zal hij elke ontvanger/entiteit aan wie de verwijderde gegevens zijn doorgegeven, daarvan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

5. Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

Dit recht kan alleen in een van de volgende twee situaties worden uitgeoefend:

 • Wanneer de uitoefening van dit recht is gebaseerd op legitieme gronden; of
 • Wanneer de uitoefening van dit recht tot doel heeft te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectie.

Reactietijden

L'HÔTEL DE BEAUNE Elk verzoek om mededeling, portabiliteit, rectificatie, verwijdering of verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens moet vergezeld gaan van een fotokopie van een geldig en ondertekend identiteitsbewijs en het adres vermelden waarop de verzoeker kan worden gecontacteerd.

L'HÔTEL DE BEAUNE verbindt zich ertoe uw verzoek om toegang, rectificatie of verzet of enig ander bijkomend verzoek om informatie te beantwoorden binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan één maand vanaf de ontvangst van uw verzoek.


Inbreuken op persoonsgegevens

L'HÔTEL DE BEAUNE In geval van inbreuk op uw persoonsgegevens verbindt hij zich ertoe de CNIL in kennis te stellen overeenkomstig de voorwaarden van de RGPD.

L'HÔTEL DE BEAUNE Indien u van mening bent dat zij haar verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of een verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL, waaraan u elektronisch een verzoek kunt richten door te klikken op de volgende link: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/interne